Vzdelávanie

ŠTRUKTÚRA A OBSAH VZDELÁVANIA

Charakteristika: Psychodynamická/hlbinná psychoterapia je hlbinne orientovaný psychoterapeutický smer, ktorý v sebe zahŕňa dynamickú psychoterapiu, psychoanalytickú psychoterapiu, analyticky orientovanú hlbinnú psychoterapiu, interakčno-psychoanalytickú psychoterapiu a supportívne zameranú psychoterapiu. Psychodynamická psychoterapia patrí k prepracovaným a vysoko účinným psychoterapeutickým postupom. Účastník vzdelávania skúsenosťou na sebe, teoretickou prípravou, supervíziou, individuálnou psychoterapiou a praxou nadobúda kompetencie pre vedomú a plánovanú liečbu psychosociálne aj psychosomaticky podmienených psychických porúch, porúch správania, psychosomatických porúch a stavov utrpenia pomocou vedeckých psychoterapeutických metód.

Metodológia psychodynamickej psychoterapie spočíva v práci v malej a veľkej skupine. K hlavným charakteristikám patrí metodika individuálnej a skupinovej analytickej psychoterapie, hlbinne orientovanej psychoterapie, psychoanalyticko-interakčnej psychoterapie, na problém orientovanej interakcie a supportívne akcentovanej dynamickej psychoterapie. Dôležitá je práca so snami a symbolmi, využitie rôznych psychoterapeutických techník (napr. autogénny tréning), otázky indikácie riešenia problémových situácií, empatický prístup a pod.

Výber a prijímanie sa uskutočňuje na základe výberového pohovoru, podmienkou prijatia na certifikačné štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v povolaniach lekár, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd, sestra a zaradenie do špecializačného alebo certifikačného štúdia. Prax s pacientmi/klientmi je vítaná.

Necertifikovaný výcvik môžu absolvovať aj sociálni pracovníci alebo špeciálni pedagógovia, pokiaľ si chcú zvýšiť odbornosť, a to vydaním osvedčenia (podľa NV 296/2010 certifikát môže byť vydávaný iba pre zdravotnícke povolania).

Prihlásení účastníci dostanú vopred písomný návod na vypracovanie štruktúrovaného osobného životopisu, ktorý podľa pokynov predložia prijímacej komisii.

SIPP je členom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii(ďalej SIVP) a je jedným z realizátorov Projektu certifikačného študijného programu pre certifikovanú pracovnú činnosť PSYCHOTERAPIA, schváleným MZ SR. Ucelené vzdelávanie v SIPP umožňuje absolventovi štúdia požiadať o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS. Výcvik spĺňa zároveň požiadavky Európskej asociácie pre psychoterapiu a umožňuje požiadať o vydanie ECP. Účastníci vzdelávania zaradení do certifikačného štúdia dostanú po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky certifikát vystavený SIVP.

Psychoterapeutické vzdelávanie je v SIPP štruktúrované do modulov. Model výcviku je založený na dlhoročných skúsenostiach, ktoré overili zmysluplnosť vytvorenia komunity pozostávajúcej z dvoch a viacerých skupín. Obvyklý počet členov skupiny je desať účastníkov.

1. modul: Experienciálna (zážitková) časť

Výcvik formou zážitku na sebe umožňuje účastníkom analyzovať v skupine vlastnú vnútornú dynamiku, obranné mechanizmy, reflexiu vlastného správania a adaptácie v interpersonálnom kontexte skupinovej dynamiky, vlastného života, ako aj terapeutickej praxe, a tiež spoznávanie rôznych variácií týchto procesov u ostatných členov skupiny a komunity.

Podmienkou vstupu do 1. modulu je podrobne vypracovaný štruktúrovaný životopis podľa predlohy.

Časový rozvrh 1. modulu je celkovo 520 hodín, ktoré sú rozdelené do štyroch rokov. Prvé tri roky zahŕňajú á 140 hodín rozčlenených do jedného týždňového komunitného sústredenia (60 hodín), jedného komunitného víkendu (26 hodín) a dvoch skupinových víkendových sústredení po 27 hodín.

Skupinové a komunitné víkendy začínajú obvykle vo štvrtok o 17.00 a končia v nedeľu o 12.00 hod. Skupiny vedú dvojice terapeutov (muž a žena), komunitné stretnutia vedie vedúci komunity.

Prvý modul končí záverečným komunitným stretnutím, na ktorom účastníci predkladajú a obhajujú písomne vypracovanú prácu zameranú na sebareflexiu svojej osobnosti, charakteristiku jej štruktúry, obranných mechanizmov a procesu s prihliadnutím na osobnostný rast, opis prenosov a interakcií s ostatnými členmi skupiny a komunity ako aj vystihnutie skupinovej dynamiky. Účastníci dostanú vopred predlohu - Pokyny na vypracovanie seminárnej práce k ukončeniu zážitkového modulu vzdelávania v psychodynamickej psychoterapii.

Nahradenie zameškaných hodín nie je možné.

2. modul: Supervízia a teória

Základom práce je osvojenie teoretických základov psychodynamickej psychoterapie a supervízny výcvik z hlbinne psychologického aspektu vo víkendových blokoch.

Teória: 50 hodín teórie zabezpečuje SIVP pre účastníkov vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov v samostatných blokoch.

100 hodín teórie SIPP je odprednášaných v tematických blokoch - od prvého interview, cez históriu psychoanalýzy, klasické psychoanalytické teórie; súčasné psychodynamické koncepty s rozborom psychodynamiky jednotlivých porúch s ich praktickou aplikáciou v skupinovej práci. Podrobnejší opis tém je uvedený v Projekte SIVP.

Supervízia zahŕňa 200 hodín a vykonáva sa v skupinovej forme prácou s kazuistikami. Účastníci pracujú v malej skupine pod vedením lektora s dôrazom na stanovenie psychodynamickej diagnózy, štruktúry osobnosti, intrapsychickej dynamiky, fokusu a prognózy v jednotlivých prípadoch, s využitím skupinových procesových fenoménov, až po modely krátkodobých a dlhodobých terapií psychodynamickej psychoterapie v prepojení teórie a praxe.

Časový rozvrh 2. modulu je celkom 15 víkendov, ktoré sú rozdelené na obdobie 3 až 3,5 roka. Ročne sa absolvuje 4-5 víkendov. Jeden výcvikový víkend obsahuje 20 výučbových hodín. Práca začína v piatok o 14.00, končí v nedeľu o 12.00 hod.

Zaradenie do 2. modulu je možné až po ukončení druhého roku experienciálneho výcviku (1. modul SIPP) a vyžaduje sa najmenej rok praxe v príslušnom odbore a práca s pacientmi /klientmi.

Druhý modul je koncipovaný ako celok, v ktorom témy navzájom súvisia a nadväzujú jedna na druhú. Je nevyhnutné, aby účastník vzdelávania absolvoval všetky témy a celý druhý modul, pokiaľ je to možné, bez prerušenia.

3. modul: Individuálna cvičná terapia

Vyžaduje sa absolvovanie 100 hodín individuálnej psychoterapie u cvičného terapeuta, zapísaného v Zozname cvičných terapeutov SIPP prípadne v Zozname cvičných terapeutov SIVP na stránke SPS(pozn.: zoznam cvičných psychoterapeutov SIPP je na tejto stránke v okne Lektori). SIPP od účastníka vzdelávania vyžaduje, aby si vybral psychoterapeuta vyškoleného v psychodynamickej psychoterapii, prípadne v smere a metodológii jej blízkej. Ak chce účastník vzdelávania absolvovať individuálnu cvičnú terapiu u terapeuta s iným zameraním (napr. KBT), alebo u terapeuta, ktorý nie je v zozname cvičných terapeutov uverejnenom na stránke SIPP a SIVP, musí požiadať o jeho schválenie lektorov z 1. modulu alebo Radu SIPP.

Ďalších 50 hodín absolvuje účastník vzdelávania v rámci experienciálneho výcviku. Do individuálnej cvičnej terapie môže účastník vzdelávania vstúpiť najskôr po absolvovaní prvého roku experienciálneho výcviku (1.modul SIPP), pokiaľ mu nie je odporučené skupinovými lektormi inak.

Prax

Prax si každý účastník vzdelávania zabezpečuje sám.

Pre ukončenie vzdelávania sa vyžaduje:

600 hodín praktika psychoterapeutickej práce na pracovisku:

 • pre účastníkov certifikačného štúdia pod garanciou certifikovaného psychoterapeuta zapísaného v Zozname psychoterapeutov SPS
 • pre účastníkov necertifikovaného vzdelávania pod garanciou aj necertifikovaného psychoterapeuta zapísaného v Zozname psychoterapeutov v SR

200 hodín praxe v psychiatrickom akreditovanom zariadení pre účastníkov vzdelávania, ktorí nepracujú na psychiatrii (pozn.: zoznam zariadení je uvedený v Projekte).

Hodnotenie a ukončenie psychoterapeutického vzdelávania

Pre ukončenie štúdia je potrebné úspešné absolvovanie všetkých modulov.

 1. modul je ukončený písomnou prácou, v ktorej účastník hodnotí svoj osobnostný vývoj počas štyroch rokov výcviku.
 2. modul je priebežne hodnotený lektormi a supervízormi.
 3. modul potvrdzuje cvičný terapeut.

Účastník predloží ku skúške aj hodnotenie zručností počas absolvovania praktika psychoterapeutickej praxe na svojom pracovisku a praxe v akreditovanom psychiatrickom zariadení.

Záverečná skúška sa skladá z obhajoby písomnej kazuistiky psychoterapeuticky liečeného pacienta/klienta a z preukázania teoretických vedomostí a praktických zručností.

Dôležité: záverečnú skúšku môžu vykonať účastníci vzdelávania, ktorí absolvovali všetky tri moduly v rámci SIPP. Výnimku môže udeliť iba Rada SIPP.

Písomná práca kazuistiky pacienta/klienta má štruktúru:

 1. Titulný list s názvom inštitútu, názvom kazuistiky, plným menom, dátumom a miestom.
 2. Vlastný text v rozsahu najmenej 10 očíslovaných normostrán, ktorý musí obsahovať:

  Prvé psychodynamické interview, opakujúce sa prenosy a protiprenosy v terapii, identifikáciu odporu, zhodnotenie organizácie a štruktúry osobnosti, psychodynamickýfokus, bazálny osobnostný konflikt, obranné mechanizmy, psychodynamickú úvahu terapeuta v prepojení s teoretickými východiskami, priebeh terapie, ukážku jedného terapeutického sedenia v rozsahu minimálne jednej strany (čo povedal klient a čo terapeut), záverečnú fázu terapie, ukončenie terapie, zmeny v priebehu terapie (intrapsychické, resp. v dôležitých životných oblastiach klienta), záverečnú úvahu v súvislosti s limitmi terapeuta a klienta, prognostické úvahy.

  Dôležité: v kazuistike uvádzané fenomény ako obranné mechanizmy, prenosy a pod. je nevyhnutné ilustrovať na príkladoch!

Písomnú prácu treba podpísať a strany s titulným listom zopnúť.

Ukončenie výcviku v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii sa uskutoční prihlásením sa na záverečnú skúšku do SIVP. Bližšie pokyny sú na stránke SPS v sekcii Vzdelávanie– SIVP.