O nás

Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie (ďalej SIPP) je spoločnosť zameraná na poskytovanie komplexného psychoterapeutického vzdelávania v psychodynamickej/ hlbinnej psychoterapii. Nadväzuje na tradície výcvikov SUR a psychoanalýzy v Čechách a na Slovensku a jeho zakladateľmi sú prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Pavel Černák, PhD., PhDr. Ľudovít Juráš, CSc. a PhDr. Martin Chylík. 

Hlavnou ideou kreovania inštitútu bolo rozvíjanie a prehlbovanie psychoterapeutického potenciálu nadobudnutého štúdiom a praxou,  a  odovzdávanie vedomostí mladším kolegom. Na pôde SIPP vznikla idea Dni dynamickej psychoterapie na Slovensku, do roku 2020 sa konalo 15 ročníkov odborných podujatí - prednášok a workshopov na najaktuálnejšie psychoterapeutické témy. 

SIPP bol registrovaný 19.5.2000 na MV SR v Bratislave,  od 1.9.2023 je sídlo spoločnosti v Trnave.  Výučbová základňa pre prax, supervízny a teoretický modul, ako aj pre kontakt s verejnosťou sa nachádza v Pinelovej nemocnici v Pezinku.

Štatutárny zástupca: PhDr. Zita Michlerová 

Rada SIPP 

Čestní členovia

MUDr. Pavel Černák, PhD.

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 

PhDr. Ľudovít Juráš, CSc.

Výkonná rada:

PhDr. Zita Michlerová, predsedníčka 

PhDr. Martin Chylík

MUDr. Daniel Mago

MUDr. Igor Kundrát

Mgr. Jana Kyselicová